Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden dienen gelezen met onze privacy en cookie voorwaarden,
  alsook eventueel andere bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van het factuur, bestelbon,
  website, getekende offerte of overeenkomst. In geval er bijzondere voorwaarden zijn afgesproken,
  zullen deze primeren op de algemene verkoopsvoorwaarden ingeval van tegenstrijdigheid.
 2. De geldigheidsduur van een offerte is beperkt tot de opgegeven datum.
 3. IZEN energy systems nv kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering van de werken nadat alle dienstige stukken hiertoe ondertekend door de klant werden teruggezonden en het eventueel vooropgesteldvoorschot werd aanbetaald. Niet-betaling van het vooropgesteld voorschot geeft IZEN energy systems nv hetrecht de werken onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, onverminderd het gestelde verder in deze algemene verkoopsvoorwaarden. IZEN energy systems spant zich in iedere leveringstermijn zo correct mogelijk weer te geven. Bij eventuele overschrijding van deze leveringstermijn zal de klant bij toerekenbare fout uitsluitend de mogelijkheid hebben zijn bestelling kosteloos te annuleren, zonder recht op enige verdere schadevergoeding.
 4. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt IZEN energy systems nv geen enkele verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes hieromtrent opgelopen vallen geheel ten laste van de klant. Bij het niet bekomen van de vereiste vergunning zal de overeenkomst onmogelijk kunnen worden uitgevoerd en zal deze ontbonden worden ten nadele van de klant in welk geval IZEN energy systems gerechtigd is de door haar geleden onkosten aan de klant aan te rekenen, forfaitair worden deze minimaal op 10 % van de totale aannemingsprijs begroot.
 5. De klant draagt er zorg voor dat de werf voor aanvang van de werken vrij bereikbaar en toegankelijk is. De klant zorgt daarenboven voor voldoende parkeerplaats op de werf en deze dient door de klant in het voordeel van IZEN energy systems nv gratis te worden voorzien van water en elektriciteit. De werf dient opgeruimd te zijn, rekening houdend met de mogelijkheid voor IZEN energysystems nv de nodige stellingen, kranen en ladders te plaatsen en hiermede de nodige bewegingen mee uit te voeren. Kosten verbonden aan deze werken zijn ten laste van de klant. Desgevallend vraagt deze ook het nodige parkeerverbod aan bij de instanties. Bij gebreke hieraan heeft IZEN energy systems nv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, en in voorkomend geval eventueel geleden onkosten hierdoor door te rekenen aan de klant.
 6. 1. IZEN energy systems nv draagt geen aansprakelijkheid op basis van de leer van de buren hinder (artikel 544 B.Wb.), ook niet bij wijze van overdracht daarvan.
  2. De aansprakelijkheid van IZEN naar de klant is steeds beperkt tot de rechtstreekse en directe schade en wordt, waar mogelijk, in natura hersteld door de vervanging van de beschadigde goederen. Eventuele schadevergoeding is steeds gelimiteerd tot maximaal tot het bedrag van de betreffende offerte dan wel beperkt tot de som waartoe de verzekering bereid is tussen te komen. Indirecte of onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 7. 1. IZEN energy systems nv draagt alleszins geen verantwoordelijkheid voor de schade die inherent is aan de uitvoering van de werken. Evenmin zal IZEN energy systems indirecte schade (verlies van inkomsten, etc.) dragen. Zo neemt de klant er kennis van dat indien doorboringen door tegels/bezetsel nodig zijn, deze mogelijks kunnen scheuren. IZEN kan niet verantwoordelijk worden geacht van het doorboren van onzichtbare leidingen (water, gas, elektriciteit, …), het is de verantwoordelijkheid van de klant om aan te geven waar deze zich in de woning bevinden.
  2. Bij gebrekkige of niet conforme goederen, onverminderd het gesteld onder 8, zal IZEN energy systems nv van elke aanspraak tot schade bevrijd zijn na vervanging van deze goederen.
 8. Betwistingen over gebrekkige of niet conforme goederen, dan wel over levering, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de vijftien dagen na levering, uitvoering en/of facturatie en dit bij aangetekende zending. IZEN energy systems nv is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Inzake verborgen gebreken geldt het gestelde onder 7. IZEN energy systems nv is voor verborgen gebreken welke niet vallen onder artikel 1792 en 2270 B.W. (lichte verborgen gebreken) gedurende drie jaar na installatie aanspreekbaar binnen de grenzen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, mits de vordering na kennisname van het gebrek binnen de redelijke termijn werd gesteld. Ook in voorkomend geval geldt het gestelde onder 7. Eventuele kleurverschillen in materialen worden nooit als zichtbaar dan wel verborgen gebreken beschouwd.
 9. IZEN energy systems behoudt zich ten allen tijde het recht voor de aangeboden producten wegens gegronde redenen (beschikbaarheid, technische redenen) te vervangen door andere producten met minimaal een identieke kwaliteit en garanties.
 10. Ingeval van levering, staat de klant vanaf de levering op de werf verder in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt hiervoor een gegoede verzekering, ook voor brand en stormschade.
 11. Alle geleverde materialen blijven echter, ondanks het gestelde onder 10, eigendom van IZEN energy systems nv tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aannemingssom. IZEN energy systems nv kan bij niet –betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen latenophalen. IZEN energy systems nv houdt zich daarbij het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.
 12. Alle facturen zijn betaalbaar te Lille, op datum factuur. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 100. Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft IZEN energy systems nv het onvoorwaardelijke recht de werken stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de werken wegens fout van de klant kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan inhoofde van deze laatste. Indien de werken uit deelopdrachten bestaan, behoudt IZEN energysystems nv zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform hetvoorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald; Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van IZEN energy systems nv de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling(administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant. Het voorgaande onverminderd het recht van IZEN energysystems nv de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.
 13. De klant zich op zijn beurt beroepen opzichtens IZEN energy systems nv op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering. De klant kan m.a.w. diens betalingsverbintenissen opschorten, wanneer IZEN energy systems foutief haar verplichtingen opzichtens klant niet zou nakomen. De klant kan zich evenwel niet verschuilen achter loze en foutieve beweringen. IZEN energy systems nv op haar beurt zal enkel ter plaatse afstappen en service/onderhoud en enig welke andere interventie uitvoeren (zelfs indien deze valtonder de garantievoorschriften) wanneer het openstaand saldo door de klant geheel werd betaald.
 14. Uitgezonderd het gestelde onder 4 en 5 is ingeval van annulering, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de klant onder toepassing artikel 1794 B.W. een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling met een minimum van € 150 en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere vergoeding te vragen afhankelijk van de stand van de werken, de gemaakte onkosten en in binnen het toepassingsgebied artikel 1794 B.W.
 15. IZEN energy systems nv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies van inkomsten, verlies van premies/subsidies en andere voordelen die de koper zou leiden ten gevolge van (i) een wijziging of de afschaffing van het systeem van groenestroomcertificaten of andere subsidiemaatregelen, gerelateerde belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen of (ii) enige andereoverheidsmaatregel. Alle informatie en documenten die IZEN energy systems nv aan de klant hieromtrent danwel in het kader van de uitvoering van de opdracht meedeelt, is louter ter informatieve titel en bindt IZEN energy systems nv op generlei wijze. Uitsluitend de koper is verantwoordelijk om zich correct te informeren betreffende de gunstmaatregelen (en hun modaliteiten) die eventueel toegekend kunnen worden bij de aankoop van de producten.
 16. Indien de klant bij een externe partij een financiering wenst aan te gaan, dient de klant er voor te zorgen dat de modaliteiten hieromtrent stroken met de afspraken die de klant met IZEN energy systems nv heeft gemaakt. IZEN energy systems nv zal de gemaakte afspraken en algemene verkoopsvoorwaarden niet aanpassen in functie van de financiering van de koper.
 17. De aan de koper meegedeelde te verwachten jaarlijkse opbrengst is zuiver informatief en bindt IZEN energy systems nv geenszins. IZEN energy systems nv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies van inkomsten die de koper zou leiden ten gevolge van afwijkende resultaten op deze vooropgestelde te verwachten jaarlijkse opbrengst.
 18. IZEN energy systems nv wijst de koper erop dat afhankelijk van het door hem aangekochte product, specifiekegarantievoorwaarden, plaatsingsvoorwaarden en productvoorwaarden zullen gelden, dewelke op hun beurtintegraal deel uitmaken van de tussen partijen afgesloten overeenkomst. Deze specifieke voorwaarden dienen gelezen in het licht van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij eventuele strijdigheid hebben de specifiekevoorwaarden voorrang op de algemene. In het algemeen gelden de garantievoorwaarden van IZEN energysystems nv (specifiek voor elk product) en in het bijzonder de garantietermijnen vanaf factuurdatum. Verder zal er geen aansprakelijkheid worden aanvaard (niet limitatief):
  – voor indirecte schade;
  indien de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van verwaarlozing of slechte zorg door de gebruiker (bijv.vorstschade aan opslagvat of pomp, schade aan het elektrisch element ten gevolge van kalkaanslag, etc.);
  – indien de schade een gevolg is van overmacht of extreme weersomstandigheden (bijv. aanvaarden van het gebied als rampgebied);
  – indien de installatie door derden werd gewijzigd of door een niet – erkende installateur werd opgestart.
 19. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
 20. Alleen het vredegerecht te Hoogstraten, en/of de rechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen. Het Belgisch recht is van toepassing.

GARANTIES

Op elke Bestelling zijn steeds onderstaande algemene garantievoorwaarden van toepassing.
Deze dienen tezamen gelezen te worden met de specifieke product garanties welke afwijkend
zijn per type aangekocht product. De specifieke en algemene verkoopsvoorwaarden vormen
integraal de toepasselijke garantievoorwaarden waarop de klant zich kan beroepen.

Een garantie is nooit verworven en zal geval per geval worden beoordeeld. De garantie dient
steeds geclaimd te worden en geldt uitsluitend bij een non – conformiteit, d.w.z. wanneer het
geleverde Product niet voldoet aan het gevraagde of bestelde. Indien een geclaimde garantie
terecht is dan is de garantie steeds beperkt tot hetgeen de Producent van de componenten als
garantie aanbiedt aan IZEN, in principe een vervanging of herstelling. IZEN zal deze claim
namens Klant afhandelen bij de Producent. In geval IZEN niet meer in staat in om zijn
verplichtingen te voldoen kan de Klant met de Producent contact op nemen voor afhandeling
van de claim. De klant heeft, naast vervanging of herstelling (de garanties verstrekt door de
Producent), geen recht op verdere schadevergoeding voor geleden directe of indirecte schade.
Hiertoe gelden de algemene verkoopsvoorwaarden zoals hoger uiteengezet.

Specifieke productgaranties:

Materiaalgarantie (geldig vanaf factuurdatum)
-> Fysieke garantie omvormer: 10 jaar
-> Fysieke garantie module: 12 jaar (Tenzij anders vermeld op de technische fiche van de
module
-> Vermogensgarantie module: zie datasheet bij offerte
-> Fysieke garantie montageframe modules: 10 jaar
-> Fysieke garantie elektrische onderdelen: 2 jaar = heeft o.a. betrekking op de DCschakelaar,
kWh-teller, zekering, monitoring, datalogging, flowbuddy, bekabeling,…
-> Fysieke garantie batterij: 10 jaar

* binnen de 2 jaar na factuurdatum: gratis voorrijkost en/of werkuren
Er zal door Leverancier geen garantieclaim van Klant worden
aanvaard, onder andere indien schade is ontstaan door:

 • Verwaarlozing of slechte zorg door Klant;
 • Gebreken waarvan de klant kennis had op het ogenblik van de aankoop;
 • Wijzigingen aan Bestelling door een derde;
 • Nadrukkelijke opdracht van of namens Klant, tegen het oordeel in van Leverancier.
  Opdrachten van deze aard dienen vermeld te zijn op het opleverdocument.
 • Extreme weersomstandigheden
 • Overmacht in het algemeen
 • Defecten op het distributienet zelf, geeft aanleiding tot facturatie van de onderzoekskosten, uren en verplaatsing.
 • Wijzigingen in wetgeving/reglementering
 • Elke andere oorzaak vreemd aan component en/of installatie;

Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid nadrukkelijk uitgesloten. Deze
garantievoorwaarden tasten de wettelijke rechten van Klant niet aan.

Aansprakelijkheden van zowel schade als voor nakomen van garanties zijn altijd gemaximeerd
tot maximaal hetgeen door de Producent van de leverancier wordt aangeboden, dan wel hetgeen
voorzien is in de algemene verkoopsvoorwaarden.

Elke interventie die door Klant gevraagd wordt en die niet eigen is aan een mankement van de installatie
zelf, geeft aanleiding tot facturatie van de onderzoekskosten, uren en verplaatsing.

FLOWBUDDY

 1. 1 De Flowbuddy en de functies (flowsecure) beschikken over een datacommunicatie van 10 jaar. Als de 10 jaar verstreken zijn, kan de functie verlengd worden.

RECYCLAGE

1.1. Zonnepanelen:
Vanaf 1 juli 2016 moet er voor elk zonnepaneel een recyclagebijdrage betaald worden van € 1,50 per paneel (+BTW). In de offertes van IZEN is deze recyclagebijdrage automatisch inbegrepen.

IZEN sloot verder een individueel afvalplan af met OVAM voor de verwerking van de door haar op de markt gebrachte PV panelen. Afgedankte zonnepanelen mogen bij IZEN binnen gebracht worden op haar inzamelpunten te Lille, Hoeksken 56.
Daar worden ze op gepaste wijze gestockeerd en verwerkt.

1.2Thuisbatterij:
Het huidige bedrag van de recyclagebijdrage is door IZEN bepaald op € 2,39 (+ BTW) per kg per batterij en
wordt automatisch meegerekend in de offerte.

Afgedankte batterijen mogen evenzeer binnengebracht worden op de inzamelpunten te Lille, Hoeksken 56. Daar worden ze op gepaste wijze gestockeerd en verwerkt. IZEN heeft zich aangesloten bij BEBAT vzw.

PRIVACY POLICY

IZEN energy systems nv verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens in overeenstemming met de
geldende regelgeving terzake, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle
andere relevante wetgeving terzake.

Voor een integrale weergave van onze Privacy-en Cookiepolicy verwijzen we U graag door naar onze
website: www.izen.eu. Alhier vindt u meer toelichting over welke data IZEN energy systems nv verzamelt,
wie de verwerkingsverantwoordelijke is, bij wie u terecht kan voor klachten, en dergelijke meer.
Gelet op de aard van de contractuele relatie tussen IZEN energy systems nv en de klant (installatie,
opvolging, garantie, service, etc.) is het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens
essentieel. M.a.w. worden je gegevens verzameld en verwerkt teneinde een optimale service te kunnen
garanderen alsmede een correcte uitvoering van de overeenkomst. Jouw gegevens worden bewaard
zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, wat afhankelijk is van de aard van de
overeenkomst, de verkochte producten etc. Na het verstrijken van de termijn worden jouw gegevens uit
onze bestanden verwijderd.

Aangezien onze producten continu evolueren en IZEN energy systems nv het ook een teken van goede
dienstverlening ziet om haar klanten op gepaste tijden te informeren over acties, evoluties in producten,
nieuwe producten en dergelijke meer, kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor
commerciële doeleinden, waaronder (niet limitatief) berichten over nieuwe producten, acties,
opendeurdagen, commerciële acties, etc.

Uiteraard hebt U als klant ten allen tijde het recht je persoonsgegevens zoals deze door IZEN energy
systems nv worden verzameld en verwerkt in te zien, deze te laten verbeteren, deze te laten wissen over te
dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

U kan hiervoor steeds contact opnemen met: privacy@izen.be

Indien u het recht op verwijderen uitoefent, houdt er dan rekening mee dat IZEN energy systems nv nog
steeds deze persoonsgegevens moet verzamelen en verwerken noodzakelijk voor de strikte uitvoering van
de overeenkomst (leveren van service, garantie,…). Indien u echter aandringt op volledige verwijdering, zal
IZEN energy systems nv uiteraard van elke verplichtingen en verantwoordelijkheden op dit vlak volledig
bevrijd zijn.