02.02.2023

SITE MANAGER DUITSE PROJECTEN

Type Contract

Fulltime

Domein

EPC

Locatie

Nederland

IZEN, een merk van VINCI Energies, is gespecialiseerd in advies, ontwerp, installatie en onderhoud van zonne-PV-installaties. IZEN streeft daarbij naar een zo hoog mogelijk serviceniveau en levert voor elk project een installatie op maat.

IZEN combineert landelijke projecten met een flexibele en snelle service dicht bij haar klanten en opdrachtgevers.

IZEN realiseert haar doelstellingen met medewerkers die leven volgens de VINCI-manier van leven, waarin de kernwaarden centraal staan: Transparantie, Vertrouwen, Empowerment (Ontwikkeling), Ondernemerschap en Solidariteit.

Jouw job

De Supervisor coördineert de montage van (deel)projecten / servicewerkzaamheden bij de klant en zorgt ervoor dat de montage correct en efficiënt wordt uitgevoerd aan de hand van de vijf beheersaspecten (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit).

Plaats in de organisatie en omgeving:

De Supervisor legt (functioneel) verantwoording af aan de Projectmanager of Servicemanager.

De Supervisor geeft technische begeleiding aan (toekomstige) monteurs / Servicemonteurs, leerlingen / stagiaires en ingehuurde krachten.

De leidinggevende rapporteert wekelijks aan de Projectmanager over de voortgang, planning, veiligheid op locatie, afstemming met klant, partners (o.a. Omexom), netbeheerders (DNO) en huurders.

Verantwoordelijkheden

De sitemanager:

Coördineert in samenwerking met het projectteam de montagewerkzaamheden van projecten / servicewerkzaamheden en is verantwoordelijk voor het tijdig en efficiënt uitvoeren van installatiewerkzaamheden, relevante communicatie, technische inbedrijfstelling van installaties en adequate uren- en materiaalverantwoording.

Is verantwoordelijk voor eigen veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuaspecten alsmede montage/service crew door:

 • Toepassing van het HSEQ-plan van de klant en IZEN.
 • Correct gebruik van machines en gereedschappen en het naleven van wet- en regelgeving.
 • Oplettend zijn voor fouten en nalatigheden die kunnen leiden tot directe en indirecte schade.
 • Uitvoeren van veiligheidsinspecties op de werkplek minimaal eenmaal per maand/locatie.
 • Naleven van werktijden.
 • Het houden van “Toolbox”-bijeenkomsten, minimaal één keer per maand.

De Supervisor bereidt projecten/servicewerkzaamheden voor klanten voor door:

 • Plannen van werkzaamheden op de werf.
 • Coördineren van de montageteams.
  • Zorgen voor de veiligheid van werknemers en voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en -normen.
  • Werk plannen en coördineren, geschillen en problemen oplossen en ervoor zorgen dat alle taken efficiënt worden uitgevoerd.
  • Opbouwen en onderhouden van positieve werkrelaties met alle belanghebbenden, inclusief klanten, aannemers en werknemers.
  • Het controleren van de sociale documenten van onderaannemers is een belangrijke verantwoordelijkheid van een werfleider. Het doel is ervoor te zorgen dat alle onderaannemers over de nodige documentatie beschikken, zoals verzekeringscertificaten, gezondheids- en veiligheidsbeleid en werknemersdocumentatie.
 • Coördineren van de aanvoer van materialen:
  • plannings-, opvolgings- en prognosematerialen die ter plaatse nodig zijn in functie van de vordering van de werken
  • lokale voorraad alle soorten materialen
  • communicatie met Izen Operations voor leveringen
 • Naleving van voorschriften en procedures.
 • Bewaken/beheren van de projectplanning.
  • Bewaken van de projectvoortgang en indien nodig aanpassingen maken aan de planning om ervoor te zorgen dat het project op tijd wordt afgerond.
  • Regelmatig communiceren met klanten en andere belanghebbenden om het schema bij te werken en eventuele problemen aan te pakken.
 • Opstarten van de verschillende bouwfasen en bepalen of aan alle voorwaarden is voldaan.
 • Oplossen van problemen en adviseren van Project Manager.
 • Zorgdragen voor de inzet van de juiste mensen en competenties, divers materieel, gereedschappen en materialen.
 • Instrueren montageteams/medewerkers.
 • Inschatten van meer- en minderwerk op basis van contractuele afspraken.
 • Aanleveren gedetailleerde planning.
 • Zorgdragen voor de juiste aanlevering van rapportages voor de interne organisatie.
 • Aansturen van de uitvoering van montage/service werkzaamheden.
 • Het bespreken van het project met de Projectmanager en het voeren van overleg op de werkvloer.
 • Afstemmen van de organisatie op locatie van de werkzaamheden met onderaannemers en medewerkers van de opdrachtgever.
  • Communiceren met onderaannemers om hun specifieke rollen en verantwoordelijkheden te begrijpen.
  • Taken toewijzen aan onderaannemers en ervoor zorgen dat deze tijdig en efficiënt worden uitgevoerd
  • Regelmatig feedback geven aan onderaannemers over hun prestaties en met hen samenwerken om verbeterpunten te identificeren
 • Toezicht houden op uitbesteed werk.
 • Controleer en onderhoud het tekeningenpakket en overleg met de Projectmanager.
 • Bewaken van de veiligheidssituatie en werkomstandigheden en bedenken van alternatieven/oplossingen.
 • Controleren of de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de afgesproken procedures/voorschriften (normen) en aanspreken van Servicemonteurs/Monteurs.
 • Oplossen van problemen in het werk.
 • Deelnemen aan vergaderingen.
 • Plannen van inbedrijfstelling en oplevering van de werkzaamheden aan de klant.
 • wekelijks/maandelijkse rapportage per project.

Algemeen:

 • Zorgdragen voor de eigen en het team veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuaspecten.
 • Bouwen van de installatie in de planning zoals voorzien volgens het geconstrueerde plan en contract

Bevoegdheden

De Supervisor is bevoegd om montage/serviceteams aan te sturen binnen de door de Projectleider/Servicemanager gestelde kaders.

 • Bevoegdheid om de activiteiten van bouwvakkers, onderaannemers en ander personeel op de bouwplaats te leiden en te beheren.
 • Bevoegdheid om taken en verantwoordelijkheden toe te wijzen aan werknemers, onderaannemers en ander personeel.
 • Bevoegdheid om veiligheidsregels en voorschriften op de bouwplaats te handhaven.